Welkom

Mediation Midden-Holland is het samenwerkingsverband van een vijftal onafhankelijke mediators die werkzaam zijn in het Groene Hart, te weten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Aarlanderveen, Driebruggen, Langeraar en Ter Aar. De achtergrond van deze mediators verschilt, maar één ding hebben ze gemeen: hun vertrouwen in mediation als middel om conflicten op te lossen.

Op deze site vermelde mediators zijn in het algemeen op redelijk korte termijn beschikbaar voor het uitvoeren van mediations. Zij zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere en goedkopere manier om een oplossing van een geschil te bereiken dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. In een juridische procedure moeten advocaten worden ingeschakeld en beslist uiteindelijk de rechter. In mediation wordt nagegaan welke belangen partijen daadwerkelijk hebben en creëren partijen zélf hun oplossing voor hun conflict. Daardoor kan dat geschil vaak zo wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Mediation wordt, onder andere, toegepast:
     in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties, zoals maatschappen;
     bij het oplossen van arbeidsconflicten;
     in geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict);
     in conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad;
     bij de oplossing van zakelijke geschillen tussen afnemer en leverancier;
     bij buurt- en burenruzies;
     bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties.

Mediation is iets anders dan bemiddeling:
Bemiddeling geschiedt doordat partijen die een geschil met elkaar hebben een onafhankelijke derde inschakelen om het probleem te helpen beslechten. Dat doet de bemiddelaar door een actieve rol te vervullen in het opsporen van de kernpunten van het conflict en door met elk van de partijen af te stemmen waaruit de oplossings- mogelijkheden kunnen bestaan en/of door zelf deze oplossingen mee te helpen bedenken. De bemiddelaar stelt zich meestal op tussen de strijdende partijen en kan voor hen dienen als “buffer”. Zolang het conflict nog in volle hevigheid bestaat zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de strijdende partijen niet rechtstreeks met elkaar communiceren.
Bij mediation echter zorgt de mediator er voor dat partijen juist wél met elkaar in gesprek komen. Daarbij neemt de mediator een volstrekt onafhankelijke en neutrale positie in ten opzichte van de partijen. Hij geeft geen oordeel over het conflict en zal niet aangeven welke oplossing partijen daarvoor moeten kiezen.
Een bijzondere vorm van mediation is echtscheidingsbemiddeling. Daarbij is de mediator verplicht om de scheidende partijen informatie te geven over allerlei wettelijke verplichtingen.